AKTUALNOŚCI
    O NAS
    WŁADZE SIT
    STATUT SIT
    FITCE
    KONFERENCJE
    !!! KONKURSY !!!
    !!! GALERIA !!!
    ODZNACZENIA HONOROWE
    OPINIE
    OFERTY/SZKOLENIA
    OCENY INNOWACYJNOŚCI
    PRZYDATNE ADRESY
    HISTORIA TELEKOMUNIKACJI
    AKADEMIA
    KONTAKT


    
|    FITCE Congresses    |    IFIP Networking 2019   |    FITCE Forum ...   |    Materiały dla członków SIT   |    Sprawozdania   |


OCENY INNOWACYJNOŚCI:

WYSTAWIANIE OPINII O INNOWACYJNOŚCI

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji jako stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim jest uprawnione do wystawiana opinii o innowacyjności zgodnie ze statutowym zakresem działania tj. obejmujących dziedziny:

Opinia o innowacyjności jest niezależną opinią na temat danej technologii, którą przedsiębiorca chce u siebie wdrożyć. Opinia o innowacyjności technologii jest dowodem na to, iż inwestycja proponowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

Opinia zawiera dokładną charakterystykę danej technologii i stwierdza okres stosowania tej technologii w Polsce lub na świecie.

Opinia może być wykorzystywana:

Dla firmy ubiegającej się o dotacje opinia o innowacyjności to często niezbędny wymóg dokumentacji aplikacyjnej w konkursach na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Także jeśli nie jest wymagana może być pomocna w uzyskaniu lepszej oceny projektu.

Przykładowy wzór opinii jest zamieszczony na stronie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zakres i szczegółowość analizy ustalana jest indywidualnie w zależności przeznaczenia opinii, od rodzaju technologii i zakresu jej wdrożenia.

Pomagamy także w uzyskaniu opinii dla celów podatkowych od niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), która przedstawia ocenę, czy technologia wskazana stanowi "nową technologię" w rozumieniu w art. 18b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat. Opinia pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii.


Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Copyright © 2011